Hidra > Pojmovnik Eurovoc > Ustrojstvo

Ustrojstvo

Tematska područja i njihovi potpojmovnici definiraju dvostupanjsku hijerarijsku klasifikaciju termina Eurovoca. Oznake su:

  • PODRUČJA: dvoznamenkasta oznaka s naslovom (npr.: 10 EUROPSKE ZAJEDNICE)
  • POTPOJMOVNIK: četveroznamenkasta oznaka, prve dvije znamenke brojčane oznake označuju područje, s naslovom (npr. 1011 PRAVO ZAJEDNICE – kao potpojmovnik područja 10 EUROPSKE ZAJEDNICE )

Svaki se termin u pojmovniku koristi kao naziv samo jednog od više mogućih značenja. U svrhu točnog razumijevanja značenja koje termini predstavljaju Eurovoc ne dozvoljava njihovo višestruko uključivanje u sva područja kojima bi mogli pripadati i odabire se ono područje za koje se smatra da je korisnicima najprirodnije.

Nejednoznačnost termina koji po svom značenu pripadaju u više područja ili označuju različite sadržaje rješava se :

  • raspodjelom istoznačnih termina po područjima tako da svaki pripadne samo jednom području
  • oblikovanje novih termina iz postojećeg dodavanjem razlikovnih elemenata nejednoznačnom terminu, npr. rak -> rak (bolest) ; rak (životinja)

Broj istoznačnih termina ovisan je o jeziku. Za svaki se jezik među istoznačnim terminima jedan izabire kao preporučeni naziv pojma (deskriptor) a ostali dobivaju status nepreporučenih naziva istog pojma (nedeskriptori).

Za termine su definirani sljedeći odnosi po značenju (semantički odnosi):

 1. pripadnost termina potpojmovniku
 2. istovrijednost termina
 3. hijerarhijski odnos deskriptora
 4. srodnost deskriptora

1. Pripadnost termina potpojmovniku

Svaki termin, bez obzira na razinu svog položaja u strukturi pojmovnika i funkciju u njemu, pripada nekom od potpojmovnika. Kao oznaka potpojmovnika rabi se kratica MT (izvornik: MT - Microthesaurus).

2. Odnos istovrijednosti termina

Istovrijednost termina obuhvaća:

 • prava sinonimija (identično značenje);
 • bliska srodnost značenja (slično značenje);
 • antonimija (suprotno značenje);
 • inkluzija (značenje obuhvaćeno jednim ili viÅ¡e posebnih sadržaja deskriptoru pripadnih nedeskriptora - jer se ne upotrebljavaju često)

Kratice kojima se označavaju odnosi istovrijednosti su:

 • UF - uporabi za (izvornik: UF - Used for), oznaka odnosa istovrijednih deskriptora i nedeskriptora umjesto kojih se koristi
 • USE - Uporabi (izvornik: USE - Use), oznaka odnosa istovrijednih nedeskriptora s deskriptorom koji se umjesto njega koristi

3. Hijerarhijski odnos deskriptora

U oznakama ovih odnosa pod pojmom se podrazumijeva deskriptor koji mu je jednoznačno pridružen. Obuhvaća:

 • BT - Å iri pojam (izvornik: BT - Broader Term) - odnos među deskriptorima određenijeg i općenitijeg pojma

Najviši pojam - u ovom kontekstu podrazumijeva deskriptor pojma koji nema šireg pojma (izvornik: Top Term). Neki deskriptori u područjima 72 Zemljopis i 76 Međunarodne organizacije imaju više širih pojmova u skladu s višestrukim, geografskim i političkim, grupiranjem.

 • NT - Uži pojam (izvornik: NT - Narrower Term) – odnos među deskriptorima općenitijeg s određenijim pojmovima

4. Odnos srodnosti (asocijativnost) deskriptora

U oznaci ovog odnosa pod pojmom se podrazumijeva deskriptor koji mu je jednoznačno pridružen.
Kraticom RT - Srodan pojam (izvornik: RT – Related term) označava se odnos srodnosti deskriptora koji mogu biti:

 • uzrok i posljedica
 • djelovanje ili sredstvo
 • hijerarhija (posebno u slučajevima gdje, kako je objaÅ¡njeno u odjeljku 2, viÅ¡estruka hijerarhija nije dopuÅ¡tena; ovdje se, da bi se pomoglo korisniku, hijerarhijski odnosi koji nedostaju zamjenjuju asocijativnim odnosima)
 • supostojanje
 • slijed u vremenu ili prostoru
 • sastavni elementi
 • značajno obilježje
 • objekt djelovanja, procesa ili discipline
 • mjesto
 • sličnost (u slučajevima gdje se dvije bliskoznačnice javljaju kao preporučeni nazivi)
 • suprotnost

Bitne značajke odnosa srodnosti su:

 • suprotnost
 • nespojivost s hijerarhijskim odnosom (za hijerarhijski povezane pojmove nemože postojati srodnost i obrnuto)

Osim uspostavljenih odnosa među terminima u svrhu što boljeg opisivanja njihova značenja neki se deskriptori opremaju napomenama (oznaka kraticom N; izvornik: SN - Scope note) koje mogu sadržavati:

 • definiciju/opis značenja
 • uputu za upotrebu pri sadržajnome označivanju dokumenata ili oblikovanju upita.

Napomene su dijelom u svim jezicima jednake a po potrebi se u skladu s praksom pojedinog jezika i dopunavaju.

5. Posebna pravila

 • Svi su deskriptori i nedeskriptori uglavnom u jednini. Množina se upotrebljava tamo gdje jednina ne odgovara uobičajenoj upotrebi. Kratice i akronimi imena tijela i organizacija koriste se kao deskriptori kad se procjenjuje da su bliži korisnicima nego li odgovarajući puni naziv koji se tada javlja u pojmovniku kao nedeskriptor.
 • U okviru abecednog redoslijeda u prikazu termina vrijedi pravilo da:
  • razmak i crtica imaju prednost pred slovima i brojkama
  • apostrof i zarez se zanemaruju
 • Radi stabilnosti sustava, jednom uvedeni deskriptor nikad se viÅ¡e iz pojmovnika ne briÅ¡e. Ako se iz pojmovnika miče pojam onda se njegov deskriptor i svi nedeskriptori stavljaju izvan upotrebe. Ukoliko za deskriptor izabiremo ili uvodimo bolji termin stari prelazi u nedeskriptore.
  Time svaka nova verzija obuhvaća sve prethodne te se u radu uvijek koristi zadnja.
 • S obzirom na simetričnost odnosa srodnosti taj se odnos ne uspostavlja između pojmova hrvatskoga dodatka i pojmova Eurovoca jer bi se time naruÅ¡io ustroj izvornog pojmovnika.