Hidra > Obrazac za registraciju korisničkog zahtjeva

Obrazac za registraciju korisničkog zahtjeva

Ime i prezime

Državno tijelo / institucija

Zanimanje

Adresa privatna / poslovna

Broj(evi) telefona

Broj telefaksa

E-pošta

Tema i namjena korisničkog zahtjeva

Strani jezici na kojima mogu biti informacije (ukoliko traženih informacija nema na hrvatskom jeziku)

Engleski
Njemački
Francuski
Talijanski
Å panjolski
Bilo koji jezik na kojem je tražena informacija

Tražene informacije trebaju biti

Najnovije
Nastale između

Okvirni rok završetka izrade informacija

Dodatne napomene

Osobni podaci koriste se samo u svrhu komunikacije s korisnicima informacijskih usluga.