Hidra > O Hidri > Natječaji

Natječaji

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 112 od 6. rujna 2013. godine. 

Na temelju članka 45. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013) i članaka 2. i 26. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012), Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske raspisuje

J A V N I       N A T J E Č A J

za imenovanje rukovodećeg državnog službenika u Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu:

– ravnatelj Ureda – 1 izvršitelj na četiri godine.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih, humanističkih, prirodnih ili tehničkih znanosti

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– aktivno znanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu

– istaknuti rezultati u području značajnom za rad državnog tijela.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Na navedena radna mjesta ne mogu biti imenovane osobe za čiji prijam u državnu službu postoje zapreke iz članka 49. spomenutog Zakona.

Na javni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Obvezni je probni rad od tri mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, broj mobitela i adresu e-pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju (preslik diplome)

– dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice, elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)

– preslik domovnice

– preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu

– podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata u području značajnom za rad državnog tijela

– dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ured Kadrovske komisije Vlade Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg svetog Marka 2, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 55/2011, 140/2012 i 18/2013), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001 i 103/2003), članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002 i 33/2005) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda provodi komisija koju imenuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada.

Razgovor (intervju) s kandidatima provodi osoba koju predsjednik Vlade Republike Hrvatske za to ovlasti.

Za kandidata koji neće pristupiti razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web-stranici Vlade Republike Hrvatske www.vlada.hr, najmanje pet dana prije njegovog održavanja.

Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua), predsjednik Vlade Republike Hrvatske predložit će Vladi Republike Hrvatske kandidata za imenovanje.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ured predsjednika Vlade
Republike Hrvatske