Hidra > O Hidri

O Hidri

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - Hidra je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje informacijskih, dokumentacijskih i referalnih poslova.

MISIJA

 • osigurati dostupnost, pod jednakim uvjetima i nepristrano, besplatno i u otvorenom pristupu, javnim službenim publikacijama / dokumentima i informacijama Republike Hrvatske svim korisnicima
 • promicati i unaprijediti koriÅ¡tenje javnih službenih informacijskih izvora Republike Hrvatske
 • pružati pomoć u pretraživanju i pronalaženju službene dokumentacije stranih zemalja i međunarodnih organizacija
 • sudjelovati u izgradnji informacijske infrastrukture Vlade i tijela javne vlasti Republike Hrvatske koja se temelji na suvremenim tehnologijama.

CILJ

Cilj je doći do informacija iz službenih izvora, osigurati njihovu bržu obradu po međunarodno utvrđenim standardima i omogućiti njihovu punu dostupnost najširem krugu korisnika.

OSNOVNE ZADAĆE

Hidra prikuplja, obrađuje, pohranjuje i pruža informacije o službenoj dokumentaciji i informacijama Republike Hrvatske, stranih zemalja i međunarodnih organizacija. Izdavači ili autori službene dokumentacije: knjiga, časopisa, novina, biltena, karata, priopćenja i dokumenata, kompakt diskova, web stranica i videokaseta su tijela javne vlasti RH, tijela javne vlasti stranih zemalja odnosno međunarodne organizacije.

1. Prikupljanje dokumentacije i podataka

 • priljev iz tijela javne vlasti Republike Hrvatske temeljem prava na obvezni primjerak prema članku 39. Zakona o knjižnicama 
 • razmjena informacija sa srodnim institucijama iz Hrvatske i svijeta 
 • pokloni inozemnih veleposlanstava i drugih inozemnih državnih ili informacijskih institucija 
 • priljev iz međunarodnih organizacija 
 • upitnici, pismeni i telefonski kontakti 
 • informacije iz Hrvatske i svijeta putem mrežnih servisa (interneta) 
 • kupnja 

2. Obrada dokumentacije i podataka

 • CDS/ISIS program za kompjutorsku obradu dokumentacije
 • Pojmovnik Eurovoc s hrvatskim dodatkom za sadržajnu obradu 

3. Pohrana dokumentacije i podataka

 • u zbirkama u otvorenome pristupu
 • u bazama podataka

4. Diseminacija informacija

 • internet (http://www.hidra.hr)
 • informacijski profili posebno pripremljeni za potrebe korisnika, a dostavljaju se osobno, poÅ¡tom, e-mailom, faksom ili telefonski
 • tiskani katalozi i publikacije
 • individualni rad s korisnicima