Predstavljanje tražilice pravnih propisa - CADIAL

Pozivamo Vas: na webinar - prijavite se, u Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured - prijavite se, ili nas pozovite, održat ćemo Predstavljanje u Vašem prostoru.

NOVO IZDANJE "Političke stranke u Republici Hrvatskoj"

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured objavio je novo izdanje publikacije "Političke stranke u Republici Hrvatskoj 17/2013. "

Djelatnost Hidre nastavlja Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu, na sjednici održanoj 24. svibnja 2013. godine.

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - Hidra je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje informacijskih, dokumentacijskih i referalnih poslova.

Složeni zadaci čiji rezultati donose značajno proširenje postojećih usluga ili uvode nove te doprinose povećanju izvrsnosti usluga, realiziraju se kroz projekte. Hidra pokreće i realizira projekte samostalno ili u suradnji s drugim tijelima javne vlasti ili pravnim i fizičkim osobama koje poziva na suradnju u intelektualnom ili financijskom angažmanu.

Hidra se uključuje u rad i na projektima koji na državnoj ili lokalnoj razini rješavaju pitanja iz njezinog djelokruga rada.

Hidra provodi edukaciju iz područja dostupnosti javnih službenih informacijskih izvora, prava na pristup informacijama, postupaka standardizirane obrade, izrade specijaliziranih normativnih datoteka te srodnih područja.